City Business Partnerships

Ny forskningsplattform som bidrar med kunskap, modeller och verktyg för värdeskapande samverkan i stadsutveckling

Privat kapital och kunskap behövs för att lösa många av de komplexa utmaningar som dagens städer står inför, men samtidigt innebär en nära samverkan risker. Hur säkerställs att såväl privata som offentliga värden tas till vara i stadsutvecklingsprocesser som bygger på samverkan? Vilka roller tar olika aktörer och vilka metoder, verktyg och kompetens behövs för att samverka? Handelshögskolan har i samverkan med oss på FOG sedan 2012 forskat om frågor som rör samverkan mellan städer och privata intressenter, bland annat inom ramen för projektet Affärsdriven Hållbar Stadsutveckling på Mistra Urban Futures. Nu är avsikten att ta nästa steg och skapa en mer permanent kunskapsplattform för både forskning och kompetensutveckling om offentlig-privat samverkan för hållbar stadsutveckling. Arbetet bedrivs i form av en förstudie finansierad av Handelshögskolan samt med stöd av Vinnova. Vi på FOG medverkar både som forskare och som processledare.

FÖR VEM: Handelshögskolan

NÄR: 2017 –

VAR: Göteborg

SAMARBETSPARTNERS: Handelshögskolan, Göteborgs Stad och Vinnova

KONTAKT: Jessica Algehed