Go:Innovation

Hur utformas kommunala innovationsstrategier?

Göteborgs Stad håller på att utforma och implementera ett kommungemensamt program för innovation. Syftet med programmet är att stärka Göteborgs Stads förmåga att identifiera, utveckla och införa radikalt nya lösningar på de utmaningar staden står inför. Vi på FOG medverkar i processen som följeforskare tillsammans med forskare från Handelshögskolan. Följeforskning är en slags realtidsutvärdering som bygger på en ömsesidig kunskaps- och lärprocess där våra olika perspektiv och erfarenheter sinsemellan och över tid berikar varandra.

I vår roll som följeforskare dokumenterar vi utvecklingsprocessen genom att medverka på möten och göra intervjuer med deltagare, men även genom att studera skrivna dokument och websidor mm. Vi har haft löpande återföring och återkoppling av våra iakttagelser och preliminära analyser. På så sätt uppfattar vi att vår medverkan har varit relevant och användbar under utvecklingsprocessens gång.Arbetet görs inom ramen för ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt.

FÖR VEM: Göteborgs Stad

NÄR: 2015 – 2019

VAR:  Göteborg

FOKUS: Analys & Lärande

SAMARBETSPARTNERS: Handelshögskolan, Kommunforskning i Väst, Mistra Urban Futures

KONTAKT: Jessica Algehed