Hållbara livsstilar för unga vuxna

Områdesdesign för hållbara livsstilar

Hur kan en hyresvärd och en kommun underlätta för invånarna i ett bostadsområde att anamma en mer hållbar livsstil? 

Det var frågan som det VGR-finansierade projektet som Alingsåshem och Alingsås kommun önskade att söka svar på. FOG var kunskapspartner i utformning från första början och fick uppdraget att sedan processleda projektet.

FOG utformade och drev processen för att genomföra en behovsanalys enligt designmetodiken Double Diamond. Där undersöktes vad som är viktigt för unga vuxna i Alingsås när de väljer och agerar i vardagen, och vilka behov de har kopplat till  bostad, resor och fritid.

FOG genomförde ett flertal dialoger och djupintervjuer med målgruppen unga vuxna för att på djupet förstå målgruppens behov och önskemål.  Behovsanalysen lyfte fram oväntade insikter, inklusive unga vuxnas önskan om att bo i naturnära områden utanför stadskärnan, en hög grad av föreningsengagemang, och betydelsen av bilar som mer än bara transportmedel för unga i Alingsås.

FÖR VEM: Alingsåshem & Alingsås Kommun

NÄR: 2023

VAR: Alingsås

FOKUS: Processledning

KONTAKT: Martine Roshauw