publikationer och verktyg

Här finns mycket att läsa och lära

I arbetet med hållbar omställning är utveckling av ny kunskap avgörande, men lika viktigt är processer för spridning och lärande genom att ta del av andras erfarenheter. Här delar vi med oss av några publikationer och verktyg som utvecklats inom ramen för våra projekt och som kan förse er med ny kunskap och handfasta metoder för att driva förändringsarbete.

Lärplan

lärplan-1

Öppen och möjlighetsdriven samverkan –
en Lärplan med 13 verktyg

Har du behov av att skapa strukturer för att driva utveckling i samverkan som engagerar samhällets aktörer brett och som är uthålliga i många år? I Lärplanen har vi samlat erfarenheter från en bred och mångårig samverkansprocess och i huvudavsnittet presenteras en handfast verktygslåda med 13 samverkans­verktyg med beskrivningar av metoder och arbetssätt, nytta och värde. 

Lärplanen baseras på erfarenheter från Göteborgs Stads tolvåriga process för att i bred samverkan utveckla staden fram till 400-årsjubileet med bestående avtryck långt därefter. Jubileet har varit ett medel för omfattande samhällsutveckling där olika projekt och satsningar iscensatt bred involvering och samverkan med Göteborgssamhällets olika aktörer. Vår förhoppning är att inspirera er läsare att använda och översätta lärdomar och metoder till nya sammanhang i ert arbete!

byggherrelyftet

Byggherrelyftet_logo_purple_RGB_220517

En Digitaliseringsradar för byggherrar

Digitalisering formar mycket av samhället idag, men hur digitalt mogen är din organisation?

Verktyget, Digitaliseringsradarn, är en form av nulägesanalys som är designad för att hjälpa byggherreorganisationer och har specifikt fokus på byggherrens roll, krav, förväntningar och position i värdekedjan. Verktyget analyserar byggherreorganisationens mognad och förmåga att nyttja möjligheterna som digitaliseringen för med sig.

Digitaliseringsradarn för byggherrar har tagits fram inom Byggherrelyftet, ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment. Byggherrelyftet 2.0 är fortsättningsprojektet som just nu pågår där Digitaliseringsradarn tas vidare via branschföreningar i samhällsbyggnadssektorn.

Radarn

Byggherredriven innovation

En guide till förbättrad innovationsförmåga

Den här guiden är ingen handbok och det finns inget recept i den. Däremot finns det ett antal ingredienser som behövs för att förbättra organisationers innovativa förmåga möjligheter till uthålligt förändringsarbete. Guiden bygger på 20 års erfarenhet av innovativ fastighetsutveckling och forskning om byggprocesser, förändringsarbete och innovation. 

Vi argumenterar för behovet av mer innovation i byggandet och försöker ge en grundläggande förståelse både för innovationsprocesser i allmänhet och för vad som krävs för att driva innovation i byggsektorn.

Vi hoppas guiden hjälper er att hitta er egen väg framåt för att åstadkomma den förändring ni önskar!

forskningsantologi

forskningsantologi-4

Innovation och stadsutveckling

Inom kommuners utvecklingsarbete fungerar innovationsbegreppet som ett attraktivt värdeomdöme och en retorisk tankefigur, men också i allt högre grad som en övergripande strukturerande idé. Innovation kan dock ses som en utmaning när det gäller offentlig sektor då det finns byråkratiska steg och bestämmelser som innebär att innovation inom sektorn inte kan tillämpas på samma vis som i den privata sektorn. Hur kan vi se till att innovationsprocesser integreras i utvecklingsprojekt i den offentliga sektorn?

Det är frågeställningen som denna antologi söker att belysa. En samling av röster från forskningssamhället diskuterar och problematiserar hur innovationsprocesser kan och borde tillämpas i den offentliga sektorn.

Bakgrunden till denna forskningsantologi är Vinnovas satsning på Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer.

forskningsantologi-1