Klimatanpassningsplan 1.0

Göteborgs första klimatanpassningsplan

Vi behöver förbereda oss för det ”nya normala” vilket i framtiden tyvärr betyder fler skyfall, översvämningar och långa perioder med värmeböljor och torka. Detta kommer påverka Göteborg på många sätt och för att undvika att spendera resurser på tekniska lösningar, som kan vara dyra men även riskera att spä på utsläppen av klimatgaser, behövs nytänkande.

FOG fick uppdraget att leda processen som skall leda fram till Göteborgs första Klimatanpassningsplan. Det innebar att inkludera stadens alla 55 förvaltningar och bolag i arbetet. De har fått bidra med problembeskrivning (hur påverkas deras verksamhet av klimateffekter i framtiden), gemensamma åtgärdsförslag (vad kan de göra åt det i samverkan med andra) samt att de även fått bidra i utveckling av metoder för att välja ut och prioritera fram de mest nödvändiga och effektivaste åtgärderna.

Resultatet skall under våren 2024 resultera i en Klimatanpassningsplan som politikerna kan anta. Viktigt är också processbeskrivningen som tillhör planen. Där beskrivs hur man kan arbeta för att förverkliga de politiska målen. Den inkluderar bland annat en analysmetod som stöd till alla organisationer för att klimatplanen skall kunna bli verklighet med effektiva åtgärder, anpassade till en stads komplexitet där bland annat jämlikhet, resurseffektivitet, hållbarhetsmål samt ett transparent och öppet förhållningssätt är viktigt.

FÖR VEM: Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

NÄR: 2023-2024

VAR: Göteborg

FOKUS: Processledning

KONTAKT: Staffan Bolminger