Staden som arena för innovation

Effektanalys som bidrar till utveckling av Vinnovas insatser för hållbara städer

Vi har på uppdrag av Vinnova tillsammans med Handelshögskolan gjort en effektutvärdering av Vinnovas insatser i tre städer under en tioårsperiod. Studien undersöker hur utvecklingsprojekt som finansierats av Vinnova har bidragit till att utveckla svenska städers förmåga att arbeta med systeminnovationer för en hållbar samhällsutveckling. Ambitionen är att rapporten ska bidra till en konceptuell förståelse för hur statligt innovationsstöd påverkar städers arbete med komplexa samhällsutmaningar och vilka möjligheter och svårigheter som dagens utformning av statliga innovationsinsatser innebär på̊ lokal nivå̊. Därmed tillför studien ett aktörsperspektiv på̊ de mer sektors- och systemorienterade teoribildningar som delvis legat till grund för Vinnovas satsningar under senare år.

Rapporten finns att ladda ner här: https://www.vinnova.se/contentassets/f531048d3ed24ab38116e80af83b0eaf/vr_18_05.pdf

FÖR VEM: Vinnova

NÄR: 2017 – 2018

VAR: Göteborg, Borås och Lund

FOKUS: Analys & Lärande

SAMARBETSPARTNERS: Handelshögskolan och Kommunforskning i Väst

KONTAKT: Jessica Algehed