TESTBÄDD LUSTA – Livable Urban Soundscape Test Arena

Utveckling av en testbädd för goda urbana ljudmiljöer i den täta staden

LUSTA är en förstudie finansierad av Vinnova. Syftet är att utreda möjligheterna att skapa en testbädd för produktutveckling av teknik och tjänster som dämpar eller tar bort buller i tät stadsmiljö. Miljöförvaltningen är problem- och projektägare för LUSTA men vi på FOG har tagit initiativet och av egen kraft formulerat projektidén, satt samman partnerskapet och drivit ansökningsprocessen för att få finansiering till förstudien.

När vi förtätar städer ökar mängden transporter och därmed det trafikrelaterade bullret. Idag beräknas oönskad ljud kosta Göteborgssamhället hela en miljard kronor årligen i ohälsa och försämrade livsvillkor. När vi för några år sedan sökte lösningar på bullerproblematiken för stadsutvecklingen av Masthuggskajen var det svårt att finna produkter, allt från utvecklade beräkningsprogram för urbant ljud till dämpande material med verifierad effekt i utemiljöer och idén om att skapa en testbädd för att bidra till produktutveckling föddes. Förstudien har ytterligare belyst behovet av lösningar och till fortsättningen söks internationell samverkan då många städer i världen står inför de samhällsutmaning som buller utgör samtidigt som lösningarna är allt för få.

FÖR VEM: Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

NÄR: 2017 – 2018

VAR: Göteborg

FOKUS: Samverkan & Partnerskap

SAMARBETSPARTNERS: Trafikkontoret, Göteborgs Universitet, Chalmers, RISE, Busienss Region, Göteborg, IMCG

KONTAKT: Staffan Bolminger